Coaching en therapie

Informatie

Beroepsvereniging en praktijkvoorwaarden
De praktijk is verbonden aan de Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie (SBLP) en opereert onder de aan het lidmaatschap verbonden voorwaarden. Kennisinhoudelijk voldoet zij geheel aan de zogenoemde PLATO-eindtermen.

Dit betekent onder meer dat:

  • De praktijk zich conformeert aan de door de SBLP, koepelorganisatie RBCZ en de zorgverzekeraars gestelde kwaliteitseisen.
  • De praktijk dientengevolge onder alternatieve zorg in het vergoedingsstelsel van de meeste zorgverzekeraars is opgenomen.
  • De praktijk aan de door de SBLP gehanteerde Gedragscode, alsmede het klachtrecht en tuchtrecht is onderworpen.
  • De praktijk met een behandelovereenkomst werkt, waarin tevens de vertrouwelijke omgang met uw gegevens is opgenomen.

Intakegesprek en anamnese
Bij intakegesprekken voor therapie wordt een anamnese afgenomen. In geval van twijfel of mogelijke contra-indicatie kan toestemming worden gevraagd voor overleg met de huisarts en/of behandelende specialist(en).

Kosten en wijze van betalen
Een sessie of opdracht wordt, bij voorkeur per e-mail, via een factuur in rekening gebracht. Deze dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Telefonisch overleg met doorverwijzer, specialist of opdrachtgever is inbegrepen. Bij ‘no show’ worden de volledige kosten van een sessie doorberekend en gefactureerd. Bij annulering binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip, wordt een bedrag van ten minste €40 en ten hoogste €75 in rekening gebracht, e.e.a. afhankelijk van de reden van verhindering.

Overige gegevens praktijk
Ingeschreven bij het Hbo-Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Vallend onder het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg. Inzake klachten en geschillen (Wkkgz) is de praktijk aangesloten bij de geschillencommissie CAMCoop.

  • KvK-nummer: 58948732